Könyvtárhasználati szabályzat

Az  Egyetemi Könyvtár és Levéltár (továbbiakban: Könyvtár), nyilvános szak- és felsőoktatási könyvtár, szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki használatának szabályait elfogadja és betartja. A Könyvtár a regisztrált olvasó adatait számítógépes nyilvántartásba veszi, számára olvasójegyet készít, amely feltétlenül szükséges az olvasói szolgáltatások igénybevételéhez.

Cím: M épület Wartha Vince u.1. Internet: http://konyvtar.uni-pannon.hu/

Nyitva tartása szorgalmi időszakban: 

• hétfő - csütörtök: 8-tól - 17 óráig

• péntek: 8-tól - 15 óráig

• Előre meghatározott szombati napokon: 8-tól - 13 óráig

Nyitva tartása vizsgaidőszakban:

• hétfő - csütörtök: 8-tól - 18 óráig

• péntek: 8-tól - 15 óráig

Nyitva tartása nyári szünetben: 

• hétfő - csütörtök: 8-tól - 16 óráig 

• péntek: 8-tól - 13 óráig

A felsoroltaktól eltérő nyitva tartásról a Könyvtártájékoztatja a  használóit . 

Ingyenes szolgáltatások: 

• Helyben olvasás

• Kölcsönzés

• Hagyományos szaktájékoztatás 

• Hálózati könyvtári szolgáltatások - online szakirodalmi források használata 

• Napilapok, hetilapok, magyar, ill. idegen nyelvű szakfolyóiratok használata

• NAVA-pont használata

• Hozott anyagból CD, DVD írás, illetve bármilyen adathordozóról másolás

• Számítógéphasználat

• Internethasználat

• Neptun-elérés

• Moodle-elérés

• Tudományos adatbázisokhoz való hozzáférés, szaktájékoztatással

Térítéses szolgáltatások:

  • Könyvtárközi kölcsönzés
  • Előjegyzés
  • Másolás, nyomtatás, szkennelés, spirálozás (hallgatói tankönyvtámogatás terhére is)

 

 


A Könyvtár szervezeti egységeinek elhelyezkedése

Olvasótermek, kölcsönzés, számítógépes munkahelyek M épület 2-3. emelet
Folyóirat olvasóterem M épület 3. emelet
Levéltár M épület 1. emelet
Igazgatóság M épület 1. emelet
Szerzeményezés, feldolgozás M épület 1. emelet
Könyvtárközi kölcsönzés M épület 2. emelet

 


Könyvtárhasználati alapelvek és beiratkozás

A Könyvtár szolgáltatását regisztrált olvasó veheti igénybe. 

A Könyvtári szabályok megsértőitől a használati jog megvonható. 

Az állomány és az olvasószolgálati terek berendezése köztulajdon épségben tartása, fokozott gonddal történő használata minden látogató kötelessége. 

A kölcsönzött vagy a helyben használt dokumentumot, illetve berendezési tárgyat szándé-kosan, vagy gondatlanságból megrongáló személynek az okozott kárt meg kell térítenie. 

A könyvtári tulajdonú művekbe bármiféle bejegyzést tenni, oldalakat behajtani, vagy megcsonkítani, ábráikról pausz- vagy átnyomásos másolatot készíteni tiltott cselekmény. 

A dokumentumok bármiféle reprodukálására szolgáló magáneszköz (videofelvevő, fényképe-zőgép, mobiltelefon, személyi másológép stb.) használatához engedélyt kell kérni a könyvtár főigazgatójától. 

A Könyvtár tulajdonában lévő számítógépeket csak a megengedett szolgáltatásokra szabad igénybe venni. 

Az olvasói térbe táskát, kabátot, ételt, italt bevinni nem szabad. A ruhatár használata kötelező. A ruhákban, táskákban elhelyezett tárgyakért, értékekért és az olvasó által behozott személyes dolgokért a Könyvtár felelősséget nem vállal. 

A Könyvtár területét elhagyó olvasó táskája tartalmát kérésre köteles bemutatni. 

A Könyvtárban való tartózkodás a társadalmi együttélés szabályai értelmében megkívánja a fokozottan csendes, a többi olvasót nem zavaró magatartást. 

 

A Könyvtár olvasótermeiben a mobiltelefon használata tilos. A Könyvtár épületében tilos a dohányzás. 

A regisztrációhoz szükséges dokumentumok: 

A Pannon Egyetem magyar hallgatói, PhD hallgatói számára: hallgatói kártya és fényképes személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, diákigazolvány.

A Pannon Egyetem oktatói, dolgozói számára: fényképes személyazonosító igazolvány és munkáltatói igazolás.

A Pannon Egyetem külföldi hallgatói, PhD hallgatói számára: fényképes személyazonosító igazolvány.

Más egyetemek hallgatói részére: diákigazolvány, fényképes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya. 

Minden nagykorú (18. életévét betöltött) személy számára: fényképes személyazonosító igazolvány, lakcímkártya.

18 év alatti (diákigazolvánnyal rendelkező) személy: jótállási nyilatkozat egy felnőtt korú törvényes képviselő kezességéről, fényképes személyazonosító igazolvány, lakcímkártya.

Regisztrációs díjak és érvényességük:

Olvasójegy: helyben olvasáson kívül a könyvtár meghatározott állományrészeinek kölcsönzésére és egyéb szolgáltatásainak igénybevételére jogosít, elvesztése esetén az új olvasójegy ára 1000,- Ft. Az olvasójegy elvesztését a visszaélések elkerülése érdekében jelezni kell a könyvtárnak. Az olvasójegy elvesztéséből eredő károkért a könyvtár nem vállal felelősséget. 

Regisztrációs díj: a beiratkozás napjától számított 1 évre: 1600 ,- Ft 

Kedvezmények a regisztrációs díjnál:

• A Pannon Egyetem oktatóinak, kutatóinak, dolgozóinak, tiszteletbeli doktorainak, tiszteletbeli oktatóinak, tiszteletbeli professzorainak, professzor emeritusainak, valamint aktív nappali hallgatóinak: ingyenes.

• A Pannon Egyetem aktív levelezős valamint levelezős PhD-hallgatóinak: 400,- Ft (a beiratkozási díj 25 %-a )

• Más egyetemek, főiskolák, középiskolák hallgatóinak: 800,- Ft (a beiratkozási díj 50%-a ) 

• Pedagógusoknak, nyugdíjasoknak: 800,- Ft (a beiratkozási díj 50 % -a )

Egyéb díjak:

• Előjegyzési díj: 100,- Ft 

• Késedelmi díj: 10 ,- Ft naponként és könyvenként.

• A lejárt határidejű dokumentumokra vonatkozó felszólító levelek térítési díja levelenként: 100,- Ft.

• Könyvtárközi kölcsönzés postaköltsége küldeményenként: 1000,- Ft + ÁFA


Helyben használat 

   Az olvasótermeket helyben olvasásra minden olvasó használhatja. A raktári állomány kérőlap kitöltésével és érvényes olvasójeggyel igényelhető, az olvasótermekben elhelyezett könyvek és folyóiratok szabadon használhatók. Az olvasótermekben elérhető szolgáltatások, számítógépek és másológépek használatához igény esetén a könyvtárosok adnak segítséget és tájékoztatást. 

Kölcsönzés 

Egy olvasónál ugyanazon időszakra kölcsönözhető könyvek száma: 

• a Pannon Egyetem közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott oktatói, kutatói: 25 db

• a Pannon Egyetem közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozói: 15 db

• a Pannon Egyetem hallgatói: 10 db

• a Pannon Egyetem nem közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott oktatói, kutatói, dolgozói: 5 db

• nem egyetemi olvasók: 5 db

Ugyanazon dokumentum több példányban való kölcsönzésére nincs lehetőség. A kölcsönzés időtartama a könyv típusától függ. Amennyiben a kölcsönzési határidő lejárta után hozza vissza az olvasó a könyvet, illetve nem hosszabbítja meg a kölcsönzési időt, késedelmi díjat tartozik fizetni. 

A mások által már kikölcsönzött könyv előjegyezhető. Az előjegyzett könyv beérkezésekor a könyvtár az előjegyzőt értesíti, és a könyvet 8 napig számára félreteszi. 

Ha az olvasó, figyelmeztetés ellenére, a szabályzatnak rendszeresen nem tesz eleget, a könyvet gondatlanul kezeli, vagy a felszólítások után sem szolgáltatja vissza, meghatározott időre, vagy végleg kizárható a kölcsönzésből. 

Az olvasó által a könyvtárban okozott kár megtérítésénél az alábbiak szerint kell eljárni: Az elvesztett vagy megrongálódott könyvek esetében, ha azok beszerezhetők, köteles az olvasó azonos vagy újabb kiadású példánnyal pótolni azokat. Be nem szerezhető könyvek elvesztése, megrongálódása esetén a könyvtár saját hatáskörében állapítja meg a kártérítés összegét. 

 


Egyetemi Levéltár

   Az Egyetemi Levéltár az Egyetemi Könyvtár és Levéltár (M. épület) I. emeletén 3 egymásba nyíló helyiségben helyezkedik el. A Levéltár használatának feltételeit a Levéltári kutatótermi szabályzat tartalmazza, amely a könyvtár SZMR-jének 5. számú mellékletét képezi.


 

Az Egyetemi Levéltár nyitva tartása: 
• Hétfő: 8 -16 
• Kedd: 12-16 
• Szerda: 8 -12 
• Csütörtök: 12-16

utolsó frissítés: 2019, november 5 - 15:05