A levéltár fond- és állagjegyzéke

1949 - 2010
175,74 ifm

 1. Dékáni, Rektori Hivatal
1949 - 2008
75,60 ifm


1/a Egyetemi tanácsülési jegyzőkönyvek 1949 - 2008    5,28 ifm

Az állag természetesen tartalmazza a kari tanácsülési jegyzőkönyveket is az 1949 és 1951 közötti időszakból. Az anyagot évenkénti rendben helyeztük el, az ülések kronologikus sorrendben követik egymást. Az Egyetemi Tanács jegyzőkönyveivel együtt helyeztük el az Egyetemi Tanács Elnökségi üléseinek jegyzőkönyveit is. A jegyzőkönyvek tartalmazzák az ülések előkészítő anyagait is. Az iratok egyenkénti átnézéssel kutathatók.

1/b Rektori tanácsülési jegyzőkönyvek 1957 - 1995    2,40 ifm

Az állag hiánytalanul tartalmazza a rektori tanácsülések jegyzőkönyveit és azok mellékleteit is. Az iratok egyenkénti átnézéssel kutathatók.

1/c Dékáni, Rektori Hivatal iktatott iratai és segédletei 1949 - 1995    51 ifm

Az iratokat kezdetben rendszámos, majd csoportszámos rendszerben iktatták. Az ötvenes második felében áttértek a sorszámos iktatásra. Hamarosan felmerült azonban az iratok fajtánkénti elkülönítésének igénye, lényegében tételszámokat alkottak. Az irattári tételek kialakulása fokozatosan vezetett el az 1972-ben jóváhagyott iratkezelési szabályzat bevezetéséhez.

Az iktatólapokat minden esetben a tételszámos iratok dossziéinak elején helyeztük el. A külön segédletsorozatban az ötvenes évekből származó ún. munkanaplók (lényegében az egyes munkatársak belső iktatókönyve) és 1956 utáni mutatókönyvek találhatók meg. 1993-ban megszűntették a mutatókönyvek készítését. Az iratok a fennmaradt segédletek segítségével, de kissé nehézkesen kutathatók.

1/d Külön kezelt minisztériumi levelezés és segédletei 1973 - 1994    1,92 ifm

Az iratkezelés során a felsőbb utasításokat, minisztériumi rendeleteket, levelezést külön gyűjtötték. Ez az állag szorosan kapcsolódik az előző, 1/c jelű állaghoz. Az állag a mutatók segítségével kutatható.

1/e Jelentések 1958 - 1997    0,60 ifm

Az állagban az egyetem, a nagyobb szervezeti egységek és a tanszékek éves jelentései kaptak helyet. A jelentéseket évenként, illetve tanévenként rendeztük, kutatásuk egyenkénti átnézéssel történhet.

1/f Szabályzatok 1955 - 2000    1,32 ifm

Az állagot az egyetem, valamint az egyes szervezeti egységek belső használatra szánt szabályzatai alkotják.
Az iratokat évenként rendeztük, kutatásuk egyenkénti átnézéssel történhet.

 1/g Munkatervek 1957 - 1990    0,24 ifm

Az állagban az egyetem és az egyes szervezeti egységek hosszabb távú és évenkénti munkaterveit helyeztük el.
Az iratokat évenként rendeztük, kutatásuk egyenkénti átnézéssel történhet.

1/h Bizalmas iratok 1951 - 1989    0,48 ifm

A bizalmas iratok között jelentős mennyiséget képvisel a külföldre való kiutazásokkal kapcsolatos engedélyeztetési, ajánlási eljárás anyaga.

1/i Dékáni, rektori körlevelek 1955 - 1991    1,80 ifm

Az egyetem egészére vonatkozó fontosabb híreket, eseményeket, döntéseket, rendelkezéseket körlevelekben tették közzé. A körlevelek 1955-től folyamatosan megvannak. Az iratokat évenként rendeztük, kutatásuk egyenkénti átnézéssel történhet.

1/j Vezetői és összoktatói értekezletek jegyzőkönyvei 1954 - 1993    0,43 ifm

A vezetői értekezletek jegyzőkönyvei között osztályvezetői értekezletek és egyetemi kollégiumi ülések iratai találhatók meg az ötvenes évek közepéről. Ezeken kívül összdolgozói, oktatói és egységvezetői értekezletek töredékei alkotják az állagot. Az iratokat évenként rendeztük, kutatásuk egyenkénti átnézéssel történhet.

1/k Szocialista együttműködési szerződések 1971 - 1990    1,20 ifm

Az egyetem más intézményekkel, üzemekkel, vállalatokkal, megyékkel szocialista szerződéseket kötött. Az iratokat a partnerek neve szerint ABC-be rendeztük, a szerződéses kapcsolat általában több évre terjedt ki. Kutatásuk egyenkénti átnézéssel lehetséges.

1/l Rektori konferenciával kapcsolatos iratok 1989 - 1996    0,60 ifm

Az iratokat évenként rendeztük, kutatásuk egyenkénti átnézéssel történhet.

1/m Egyetemi bizottságok 1954 - 1997    0,36 ifm

Az egyetemen működött különböző bizottságok /oktatási, tudományos, gazdasági stb./ iratai alkotják az állagot. Az állag anyaga nem teljes, egyes bizottságok jegyzőkönyvei csak bizonyos évekből maradtak meg. Az iratokat évenként rendeztük, kutatásuk egyenkénti átnézéssel történhet.

1/n Rektori titkárságok vegyes iratai 1989 - 1993    1,44 ifm
1/o Rektori vegyes iratok 1950 - 1997    7,56 ifm

Azokat az iratokat amelyeket nem tudtunk téma szerint sem csoportosítani, évrendbe raktuk. A vegyes iratok között az alábbi fontosabb tematikus egységeket alakítottuk ki: ünnepségek, rendezvények, agrárkémikus képzés, szakindítás, díszdoktorok, rektori pályázati anyagok. Az iratok egyenkénti átnézéssel kutathatók.2. Gazdasági Igazgatóság
1957 - 1991
9,96 ifm

A Gazdasági Igazgatóság fondját döntően az 1957 és 1971 között keletkezett iratok alkotják. Az egyetem gazdálkodására vonatkozó iratok természetesen a Rektori Hivatal fondjában is találhatók. Az Igazgatóságon az ügyviteli iratoktól elkülönítve kezelték az anyaggazdálkodásra vonatkozó dokumentációt. Külön állagot alakítottunk ki a költségvetési beszámolókból és jelentésekből.
Az iratok egyenkénti átnézéssel kutathatók.

2/a Gazdasági Igazgatóság iktatott iratai 1957 - 1971    6,60 ifm
2/b Gazdasági Igazgatóság anyaggazdálkodással kapcsolatos iratai 1957 - 1991    1,92 ifm
2/c Költségvetési beszámolók, jelentések 1970 - 1990    0,48 ifm
2/d Beruházás 1970 - 1990    0,96 ifm3. Tudományos ügyek iratai
1955 - 1997
9,36 ifm


A Tudományos Osztály iratanyaga a levéltár egyik értékes fondját alkotja. Ezen belül is külön említést érdemelnek a Tudományos Bizottság ülésjegyzőkönyvei, melyek 1955-től maradtak fenn. Az iktatott iratok 1965-től folyamatosan megvannak. Az 1971 előtti doktori ügyekre a Rektori Hivatal fondjában lehet adatokat találni. Az újítási és szabadalmi, valamint a pályázatokra vonatkozó iratokat külön gyűjtötték, ezeket önálló állagokban helyeztük el.
Az iratok évrendezettek, egyenkénti átnézéssel kutathatók.

3/a Tudományos Bizottság jegyzőkönyvei 1955 - 1988    0,24 ifm
3/b Iktatott iratok 1965 - 1997    4,56 ifm
3/c Doktori ügyek 1971 - 1993    3,24 ifm
3/d Újítási, szabadalmi ügyek 1972 - 1994    0,36 ifm
3/e Pályázati ügyek iktatott iratai 1974 - 1992    0,72 ifm
3/f Mérnökképzés 1969 - 1984    0,24 ifm4. Nemzetközi Kapcsolatok iratai
1963 - 1996
12,96 ifm

 

Az osztály legkorábbi iratai 1963-ból maradtak fenn. (iktatott iratok, útijelentések) Az együttműködési szerződéseket és az ehhez kapcsolódó iratokat a külföldi intézmény neve alatt betűrendben helyeztük el. Egy-egy intézményhez természetesen több év anyaga tartozik. Az évi jelentések és munkatervek 1965-től kerültek levéltárba. A fond legnagyobb terjedelmű állagát a kiutazásokkal, illetve a külföldi vendégek fogadásával kapcsolatos iratok alkotják. A nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó adatok a Rektori Hivatal fondjában is találhatók.
Az iratokat egyenkénti átnézéssel lehet kutatni.

4/a Iktatott iratok 1963 - 1996    1,32 ifm
4/b Utazási Bizottság iratai 1969 - 1991    1,08 ifm
4/c Együttműködési szerződések és ezekkel kapcsolatos iratok 1964 - 1995    2,04 ifm
4/d Diákcserével kapcsolatos iratok 1970 - 1988    0,84 ifm
4/e Útijelentések 1963 - 1993    1,20 ifm
4/f Évi jelentések és munkatervek 1965 - 1989    0,84 ifm
4/g Kiutazás és vendégfogadás 1973 - 1992    5,64 ifm5. Egyetemi Főtitkár iratai
1952 - 2005
14,52 ifm


Az egyetem főtitkára iratainak csak csekély része került eddig levéltárba. Kutatásuk egyenkénti átnézéssel lehetséges.7. Tanulmányi Osztály iratai
1954 - 1996
1,56 ifm


A Tanulmányi Osztály iratai még nem kerültek levéltárba, átvételükre később kerül sor. A Rektori Hivatal iratai közül különítettük el a szakdolgozati bírálatokat, mely a fond egyik állagát képezi. Kutatásuk egyenkénti átnézéssel lehetséges.

7/a Szakdolgozati bírálatok 1979 - 1988    0,96 ifm
7/b Egyéb tanulmányi iratok 1954 - 1996    0,60 ifm8. Központi Könyvtár iratai
1949 - 2010
7,56 ifm


4/a Iktatott iratok 1949 - 1999    4,20 ifm
4/b Jelentések, tervek 1960 - 1999    0,36 ifm
4/c Vegyes iratok 1977 - 2007    2,88 ifm
4/d Könyvtártörténeti emlékek 1949 - 2010    0,12 ifm

A Központi Könyvtár alapjait 1949-ben kezdték lerakni. Az iratok évrendezettek, kutatásuk egyenkénti átnézéssel történhet. A könyvtár kialakulására, fejlődésére vonatkozó iratok a Rektori Hivatal fondjában is találhatók.9. Ellenőrzési és Jogi részleg iratai
1963 - 1993
3,60 ifm


A belső ellenőr és a jogtanácsos az egyetem története során több szervezeti egységhez tartozott. Jelentőségük miatt úgy döntöttünk, hogy külön fondban helyezzük el működésük során keletkezett irataikat. Az állagokon belül az iratokat évrendbe tettük, kutatásuk egyenkénti átnézéssel történhet.

9/a Ellenőrzési jegyzőkönyvek 1963 - 1992    2,64 ifm
9/b Jogi ügyekre vonatkozó iratok 1963 - 1993    0,96 ifm10. Mérnöki Kar Dékáni Hivatala
1991 - 2002
0,24 ifm


A kar a vegyészmérnöki kar jogutóda. Levéltárba csak a tanácsülési jegyzőkönyvek és mellékleteik csekély töredéke került.11. Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Dékáni Hivatala
1991 - 2001
2,04 ifm


A Karról a tanácsülési jegyzőkönyvek és mellékleteik csekély töredéke került be a levéltárba.12. Gazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatala
2001 - 2010
0,36 ifm

 15. Az MSZMP egyetemi szervezete
1969 - 1989
0,60 ifm


A levéltárba átvett iratok rendezése során több helyről került elő az egyetemi pártszervezettel kapcsolatos iratanyag, ám ezek nem a fondképző hivatalos iratai. Az iratokat évenként rendeztük, kutatásuk egyenkénti átnézéssel történhet.16. A KISZ egyetemi szervezete
1962 - 1988
0,84 ifm


A levéltárba került iratok rendezése során találtunk az egyetem KISZ szervezetének működéséhez kapcsolódó dokumentumokat is, ám ezek nem a fondképző hivatalos iratai. Az iratokat évenként rendeztük, kutatásuk egyenkénti átnézéssel történhet.17. Egyetemi Szakszervezetekkel kapcsolatos iratok
1969 - 1994
0,24 ifm

 

A levéltárba került iratok rendezése során az egyetemi szakszervezet működéséhez kapcsolódó csekély mennyiségű dokumentum-együttes is előkerült. Kutatásuk egyenkénti átnézéssel történhet.18. Polikemix Kft. iratai
1990 - 1998
0,24 ifm

 


25. Hallgatók személyi nyilvántartásai
1949 - 1995
9,66 ifm


Az egyetem történetének egyik legfontosabb forráscsoportját jelenleg a Tanulmányi Osztályon őrzik. A későbbiek folyamán, amennyiben lesz hozzá megfelelő raktári kapacitás, ezeket a levéltár szerves részét képző forrásokat meghatározott évhatárig át kívánjuk venni. A törzskönyvek az alapítástól kezdve hiánytalanul fennmaradtak, nagy történeti értékkel bírnak.

25/a Törzskönyvek és 1949 - 1981 69 kötet törzskönyvi mutatók 15 kötet26. Hallgatók tanulmányi nyilvántartásai
1951 - 1995
5,28 ifm


A szigorlati könyvek csak az 50-es évek első feléből, az államvizsga jegyzőkönyvek az alapítástól kezdve hiánytalanul fennmaradtak, és nagy történeti értékkel bírnak.

26/a Szigorlati könyvek 1951 - 1952    0,06 ifm
26/b államvizsga jegyzőkönyvek 1953 - 1995    5,22 ifm27. TDK iratok
1999 - 2006
0,72 ifm


A TDK dolgozatokhoz tartozó értékelőlapok és a pályaművek szöveges bírálatai.300. Dr. Polinszky Károly iratai
1949 - 1986
21 doboz = 2,52 ifm


A Veszprémi Egyetem első dékánja, majd rektora. Az ő vezetésével hozták létre az egyetemet. A veszprémi tevékenységével kapcsolatos iratait őrizzük.

300/a Veszprémi Vegyipari Egyetemmel kapcsolatos iratok

  • 1949 - 1974
  • 10 doboz = 1,2 ifm

300/b Tudományos tevékenység, külső kapcsolatok

  • 1949 - 1964
  • 7 doboz = 0,84 ifm

300/c Egyesületi tevékenység

  • 1953 – 1965
  • 1 doboz = 0,12 ifm

300/d Vegyes dokumentumok

  • 1950 – 1986
  • 3 doboz = 0,36 ifm

 301. Vegyes professzori emlékek
1949 - 2010
0,24 ifm


1963/64-től 1982-ig a Szilikát- és Anyagmérnöki Tanszék vezetője. 

Vegyes iratok. Levelek, egyetemi jegyzetek, újságcikkek és professzori szobrokról, emléktáblákról szóló hivatkozások, cikkek.

 


302. Dr. Nemecz Ernő iratai
1971 - 1980
1 doboz = 0,12 ifm


Az egyetem volt rektora; az 1982/83-as, illetve az 1971-1980-as időszakban a Szilikát- és Anyagmérnöki Tanszék vezetője. 

Iratai között róla készített könyv és levelek szerepelnek.

 


303. Dr. Báthory József iratai
1949 - 1983
6 doboz = 0,72 ifm


Vegyes iratanyag. Feljegyzések, levelezés, okiratok, jegyzetek és a Magyar Ásványolaj és Földgáz Kísérleti Intézet kiadványai.

utolsó frissítés: 2011, január 20 - 18:47