A Pannon Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár (PEKL) stratégiája

Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár 
Szervezeti és Működési Rendjének 1. számú melléklete

Hatályba lépés ideje: 2014. július 1.

A PEKL jövőképe

A könyvtár küldetése

Stratégiai célok

 

A PEKL jövőképe

   A könyvtár eddigi eredményei, szolgáltatásai alapján a jövőben is nyilvános feladatkörű szak-és egyetemi könyvtár, a régióbeli tudás társadalom alapintézménye kíván maradni. Minden állampolgár számára az információtechnológia magas szintjén biztosítja az információhoz való szabad hozzáférést, az élethosszig tanulást, a művelődés lehetőségét.

   A könyvtár ma – és még inkább holnap – tudástár és információs központ. Emellett a használó központúság szellemében közösségi térként hagyományos és virtuális találkozóhelyként egyaránt működik, megteremti a látogatók közötti konzultáció, véleménycsere lehetőségét.

A jövőkép olyan integrált könyvtári szolgáltatási rendszer kialakítását célozza, amely:

• Az esélyegyenlőség biztosításával integrálja a különböző használói rétegeket

• Integrálja a könyvtári szolgáltatásokat egységes beszerzés, feldolgozási gyakorlat és visszakeresési rendszer révén.

• Integrálja a szolgáltatásokhoz való hozzáférés feltételeit: az intézmény bármely pontján belépő használó azonos szolgáltatásokat azonos feltételekkel vehet igénybe. 

• Integrálja a felsőoktatási intézmény különböző közgyűjteményeit, a levéltárat, tanszéki könyvtárakat. 

• Integrálja a hagyományos könyvtári feladatokat az új hálózati technológiával.

A könyvtár küldetése

    A Pannon Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár nyilvános szak- és egyetemi könyvtár, mely szolgáltatásokat nyújt a műszaki, gazdasági, élettelen természet- és társadalomtudomány területén az oktatás, a kutatásfejlesztés, valamint a vállalkozói szféra intézményei, illetve a régió szakemberei számára. 

   A Pannon Egyetemi Könyvtár és Levéltár a hozzátartozó kari, intézeti, tanszéki könyvtárakkal együtt egyrészt szakkönyvtári tevékenységet lát el a műszaki és társadalomtudományi kutatás, fejlesztés, oktatás és ismeretterjesztés információigényeinek kielégítése érdekében másrészt az Egyetem átfogó szervezeti egységeként - egyetemi feladatként - könyvtári és tudományos információ-szolgáltatást lát el az Egyetem oktatói, kutatói és hallgatói részére az oktatott és kutatott tudományok területén.

• Országos feladatkörű könyvtárként a Könyvtár az Országos Dokumentumellátó Rendszer (ODR) tagja, adatokat szolgáltat az ODR lelőhely-nyilvántartó központnak és teljes gyűjteményéből szolgáltat az ODR-ben. Az egyetemi polgárok teljes körű kiszolgálása mellett gyűjteményei és szolgáltatásai meghatározott módon Veszprém, a régió és az ország szakembereinek rendelkezésére állnak.

• Egyetemi könyvtárként feladata az Egyetem hallgatóinak, oktatóinak, kutatóinak és egyéb dolgozóinak szakirodalommal, információval való ellátása, az általános műveltség terjesztése és elmélyítése hatékony könyvtári eszközökkel. Feladata a könyvtári szolgáltatások iránt jelentkező igények felmérése és a megfelelő tanulási és kutatási körülmények biztosítása minden egyetemi polgár számára; a belső könyvtári műveletek hatékony végzéséhez, illetve a külső információforrások eléréséhez. Lehetőségeihez mérten a legkorszerűbb technológia alkalmazására törekszik; szervezi és végzi a könyvtárhasználók rendszeres képzését, továbbképzését; és olyan könyvtárosokat, informatikusokat alkalmaz, akik felkészültek és elkötelezettek a Könyvtár céljainak megvalósítására. A Könyvtár szolgáltatásainak folyamatos fejlesztésére törekszik a megfelelő könyvtári szervezet kialakításával és annak további tökéletesítésével. A Könyvtár könyvtárszakmai kérdésekben az Egyetem vezetése számára döntéselőkészítő munkát végez. Szaklevéltárában őrzi és kutathatóvá teszi az egyetemi iratanyagot. Kiadói, nyomdai és terjesztési tevékenységet folytat.

• Az egyetemi könyvtári hálózat központjaként hálózatába tartoznak az egyetem kari és szervezeti egységeinek könyvtárai, amelyeknek ellátja szakmai felügyeletét. Feladata szakmai segítséget nyújtani az egyetem könyvtári hálózatához tartozó kari, intézeti, tanszéki könyvtáraknak és elősegíteni az egységes könyvtári rendszerbe történő integrálódásukat.

• Szolgáltatóként információkat gyűjt, feldolgoz, abból magyar és idegen nyelven építi és szolgáltatja a gyűjtőkörének megfelelő tematikájú adatbázisokat.

 

Stratégiai célok

Szervezetfejlesztés

A szervezetfejlesztés célja a PEKL könyvtári hálózat szolgáltatási potenciáljának növelése. Ennek érdekében stratégiai feladata:

• a területi (régióbeli) ellátás lefedettségének vizsgálata.

• a minőségi követelmények érvényesülése.

• a rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználása.

• a működés/működtetés hosszú távú fenntarthatóságának elemzése, biztosítása.

 

Az oktatás és a tanulás támogatása

Az oktatás támogatásával kapcsolatos célok 

A teljes körű és minőségi információ-ellátás:

• A PEKL-nek képesnek kell lennie az Egyetem oktatói és hallgatói részéről felmerülő információ-igények teljes körű és minőségi kielégítésére, anélkül, hogy e felhasználóknak más forrásokhoz kellene fordulni.

„Önkiszolgáló” könyvtár:

• A PEKL minden technikai eszközzel arra törekszik, hogy az oktatók és hallgatók a lehető legsokoldalúbban és legrugalmasabb megoldások útján kommunikálhassanak mind a hagyományos, mind az számítógépes / elektronikus információs rendszerrel valamint a könyvtári/tájékoztató szakemberekkel. Olyan szolgáltatásokat is bevezet, amelyek elérhetőek anélkül, hogy a könyvtár helyiségeit fel kellene keresni.

 

A kutatást támogató szolgáltatások

• A PEKL kiemelt stratégiai feladatának kell tekinteni a könyvtári és az egyetemi tudásvagyon digitalizálását, meg kell oldani az archiválást, valamint a hazai és nemzetközi hozzáférhetőséget. Ennek szellemében az Egyetemi Kiadó által kiadott jegyzetek egyetemi hálózaton történő megjelenítése folyamatban van. Szerzői jogi háttere a szerzőkkel kötött szerződésekben biztosítva van.

• A PEKL állományának hatékony használata érdekében alapvető célnak tekinti a bibliográfiai adatok közös katalógusba (Magyar Országos Közös Katalógus MOKKA) történő bevitelét és az ennek érdekében folyó országos tevékenység megerősítését. 

• A PEKL saját feladatának tekinti az egyetem kutatóinak tudományos publikációs tevékenységére vonatkozó adatbázis építését és továbbfejlesztését. A helyi adatok összegzése és egységes formában történő megjelenítése, visszakereshetővé tételét az országos igények és követelmények maximális figyelembevételével megoldani. A PEKL csatlakozott a Magyar Tudományos Művek Tárháza (MTMT) nevű országos kezdeményezéshez ennek megvalósítása céljából. 

 

• Könyvtárunk a doktori iskola létesítéséről és a doktori fokozatadásról szóló 33/2007. (III. 7.) Korm. rendeletnek illetve az ODT 212/2008. (XII. 12.) határozatának megfelelve gyűjti, és honlapján hozzáférhetővé teszi az egyetemen 2001. év óta elkészült doktori dolgozatokat. Rövidtávú cél, hogy a hiányzó adatokkal kiegészítve egy olyan adatbázist építsünk, amely megfelel az Országos Doktori Tanács követelményeinek, és az egyetemünkön működő doktori iskolák igényeinek is. Távlati célunk a 2001. előtti doktori dolgozatok bibliográfiai adatainak teljes körű feltárása és a fenti rendszerbe történő integrálása.

Tartalomszolgáltatási stratégia

A PEKL az állománygyarapítási stratégiáról „tartalomszolgáltatási stratégiára” tér át.

A saját állomány fejlesztésének stratégiai célja:

• a könyv-beszerzés szinten tartása, a folyóiratok tekintetében az elektronikus formában rendelkezésre álló címek számának a lehetőségek határain belüli maximalizálása, az e-book-ok és e-folyóiratok fokozatos bevezetése a szolgáltatásba.

Digitális könyvtár és elektronikus dokumentumszolgáltató rendszer:

A PEKL digitális könyvtárat és elektronikus dokumentumszolgáltató rendszert fejleszt ki olyan dokumentumok tekintetében, amelyek esetében a digitalizálás, ill. elektronikus szolgáltatás

• szerzői jogi akadályokba nem ütközik,

• a szerző(k) jogával kapcsolatos költség fedezhető támogatás vagy fizető szolgáltatás útján.

A feladat megoldása érdekében különleges figyelmet fordítunk az egyetemi jegyzetek digitalizálására, továbbá a Ph.D értekezések elektronikus gyűjtésére és archiválására.

Szolgáltatások minőségi fejlesztése

A szolgáltatások fejlesztése az igények jobb megismerése alapján

Az igények jobb és szervezettebb megismerése érdekében a fejlesztési stratégiát érintő munkába és a szolgáltatások tartalmi és formai kérdéseit érintő döntések előkészítésébe bevonjuk a PEKL felhasználói szféráját. Ebbe beleértjük mind az egyetemi polgárokat, mind a külső felhasználói kört. Számítástechnikai eszközökkel támogatott, szervezett igény-felmérő és visszacsatolási rendszert vezetünk be. Ez a rendszer része a könyvtár egész működésére vonatkozó minőségbiztosítási rendszer kiépítésének.

A jelenlegi szolgáltatások továbbfejlesztése

• Az integrált, automatizált könyvtári szolgáltatások minőségének folyamatos fejlesztése, és a számítástechnikai rendszer további átfogó modernizálása. 

• Az állomány számítógépes feltártságának növelése:

1. tanszéki könyvtárak állományának ellenőrzése és feldolgozása 

2. a kihelyezett képzési helyek (Pápa, Nagykanizsa) állományának minél teljesebb körű feltárása. 

3. az egyetemen védett szak- és diplomadolgozatok, doktori disszertációk minél részletesebb visszakereshetővé tételének biztosítása.

• A könyvtárközi kölcsönzés hatékonyságának növelése 

• A PEKL honlapjának fejlesztése, naprakésszé tétele és az interaktivitás lehetőségének biztosítása

• A PEKL eddig, és a jövőben is hangsúlyt helyez a felhasználók képzésére rendszeres, egyedi személyes alkalmakkal, illetve online útmutatók szolgáltatásával.

Humánpolitikai stratégia

   A megfelelő szakmai színvonalú szolgáltatás feltétele a jól képzett, stabil munkatársi gárda. A könyvtári minőségbiztosítás keretében megvalósul a munkatársak rendszeres, belső képzése, az élethosszig tartó tanulásuk támogatása, az idegen nyelvi képzések szervezése.

Finanszírozási stratégia

   Figyelembe véve, hogy mind a dokumentumok/információk beszerzésének költsége, mind a speciális elektronikus szolgáltatások ára az általános infláció mértékét meghaladó növekedést mutat, másrészt azonban mind a magyar kormány, mind az EU a költségvetési kiadások csökkentésére törekszik, reális célnak azt tekintjük, hogy a költésvetési források tekintetében legalább az általános inflációt követő növekedést érjünk el, ill. amennyiben erre mód nyílik, a könyv/információkereskedelmi inflációt kövessük.

   A fejlesztéseket alapvetően pályázati úton nyert forrásokból törekszünk finanszírozni. Ennek során kihasználjuk a hazai és EU-s könyvtári, információs és számítástechnikai pályázati lehetőségeket, sőt, azokon túlmenően minden olyan pályázatba bekapcsolódunk, amely tematikusan kapcsolódik felhasználóink érdeklődési köréhez.

   Arra törekszünk, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően a pénzügyi, költségvetési forrásokat hatékonyan és takarékosan használjuk fel. Ezeket jelentősen egészítsük ki további hazai és nemzetközi forrásokból szerzett támogatásokkal, valamint növeljük a térítés ellenében nyújtott szolgáltatásainkból származó bevételeinket.

Információ marketing stratégia

• A Honlap/Portál tartalmának folyamatos aktualizálása, bővítése

• Szoros együttműködés az egyetem Karaival, a Hallgatói Önkormányzattal és a Külső Kapcsolatok Irodájával és a Könyvtári Bizottsággal.

• Szakmai és közösségi rendezvények, kiállítások látogatása és azok szervezése

Levéltár

   A PEKL Levéltára az egyetemi iratanyagok gyűjtése mellett jelentős egyetemtörténeti értékeket is őriz. El kell készíteni a levéltári repertórium és fondjegyzék legújabb változatát. Fokozatosan át kell térni a számítógépes nyilvántartásra. Folytatni kell az értékes hagyatékok feldolgozását, digitalizálását, archiválását.

utolsó frissítés: 2015, február 9 - 11:37